nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

ภาพกิจกรรม

...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายเทียม สุพรรณ นายก อบต.โนนหนามแท่ง มอบ นายสุวิทย์ ต้นโพธิ์ รองนายก อบต. พร้อมทั้ง นางอำพร สารีพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด และ น.ส. ปนัดดา สุขไชย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 ราย นางวาสสัย ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 7 โดยมีนายสมบูรณ์ สุพรรณ รองประธานสภา อบต.โนนหนามแท่ง นายวิชัย มังษะพันธ์ ผู้หญ่บ้านหมู่ที่ 7 ร่วมรับมอบ

( เข้าชมแล้ว 0 )