nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     
   
 

(ว่าง)

 
     
 

นางสาวกชพร น้อยเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวกชพร น้อยเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการ สัตวแพทย์

 

 

นายมนูญ อุ่นทวง

พนักงานขับรถขยะ 

 

 

 

 

 

 นายคำปน แสนสุนนท์

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)

 

 

 

 

นายจำนงค์ แคหอม

พนักงานขับรถ

 

นายเกียง ใหญ่ปราบ

(จ้างเหมาบริการ)

นางสาววราภรณ์ สุขไชย

จ้างเหมาบริการ

(ช่วยงานธุรการ)