nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   
   ผู้อำนวยการ   
   กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   (ว่าง)  
     
     
 
 นางสาวกชพร น้อยเจริญ    นางสาวกชพร น้อยเจริญ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     รักษาราชการ สัตวแพทย์
 
 นายมนูญ อุ่นทวง  นายคำปน แสนสุนนท์  นายจำนงค์ แคหอม 
 พนักงานขับรถขยะ   คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)  พนักงานขับรถ
     
 
 นายเกียง ใหญ่ปราบ   นางสาวกัญญ์ฏฐ์ณดา สุขไชย   
 (จ้างเหมาบริการ)  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)