nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
     
   
 

นางสาวอชินี ไชยายงค์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                                   093-5031729

 
 

 

นายพงศธร  พลลาแพน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 
 

 

นางธนัญญา จันทปัญญา

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษาฯ) 

062-3321155

 

 
 

 

 
 

นางบุญญาพร วงศาภา

ครู ศพด.บ้านโสกโดน

                    061-1172479

 

นางพิมพ์ประภัสสร บุญยะมาตย์

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโสกโดน

                         093-6232441

     
 

นางสาวศิริรัตน์ วาดเจียม

ครู ศพด.บ้านทับเมย

 063-1846782

 

 

นางมะลิวัลย์ ผลาวงศ์

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทับเมย

                            063-0567808

 

 

นางธัญวรัตน์ วรรณโสภา

ครูชำนาญการ ศพด.บ้านคำกลาง

086-2489251

 

นางอรพรรณ สุพรรณ

ครู ศพด.บ้านคำกลาง

                             061-6904088

 

นางนฤมล กาญจนพันธ์

ครู ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง

                    088-1337015

 

นางสาวสุกัญญา สุพรรณ

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง

                               088-0813455

 

นางเย็นฤทัย พิมล

ครูชำนาญการ ศพด.บ้านคำน้อย

                    089-6270583

 

นางสาวอังคาร สีสด

ครู ศพด.บ้านคำน้อย

                             094-3645450

     
 

นางสาวชญานิน ถ่อนอ้วน

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำน้อย

088-1294593