nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองช่าง

     

กองช่าง

     
   
   นายภาสกรณ์ ทิลารักษ์   
   ผู้อำนวยการกาองช่าง  
   095-0917617  
     
     
ว่าง      ว่าง 
     
   นายศักดิ์สิทธิ์ บุญเชิด  
 วิศวกรโยธา  นายช่างโยธาชำนาญงาน  นายช่างผังเมือง
   088-1291193  
     
 นายศิริชัย สายโท  นางสาวจุฑารัตน์   นายณัฐพล ผ่องแผ้ว
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 062-1246927  083-0564542  081-9033661