nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองช่าง

 

กองช่าง
 

 
     
 

นางสาวพิมพ์ชนก พร้อมไธสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกาองช่าง

 

 
 

 

 
     
 

 

นายไพศาล โชติพันธ์

                 นายช่างโยธาชำนาญงาน   รักษาการใน
       ตำแหน่งวิศวกรโยธา                 

                        063-7536677

 

นายไพศาล โชติพันธ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

                             063-7536677

นายไพศาล โชติพันธ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการใน
ตำแหน่งนายช่างผังเมือง

                      063-7536677

     

นายศิริชัย สายโท

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

                             062-1246927

 

 

นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยงาน

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)
 
083-0564542

 

นายณัฐพล ผ่องแผ้ว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

                      081-9033661