nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักปลัด

     

        สำนักปลัด

     
   
   นางอำพร สารีพันธุ์   
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
     
ว่าง
 นายสะอาด บุทธิจักร์      นางสาวนิพาดา พราหมณี 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
     
ว่าง
   นายสุพัฒน์ บุญหอม  นางสาวณัฎฐนันท์ ชารมย์
 นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   ชำนาญการ  083-3362946
  086-2443604  
      
 นางสาวสุปราณี คำเสน  นางสาวสุภาวดี พุทธรักษา  นายภักดี วิไลรัตน์ 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   093-45436404  099-0201729
      
 นายอนุชา ปฏิจิตร  นายชัยวัฒน์ ยิ้มเกิด   นายสุนันท์ แซ่หว่อง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถยนต์
 064-9137943  080-725-9755  093-0753035
       
 นางสาวสลาวัลย์ เคลือบสูงเนิน  นายสวาท ธรรมชอบ  นายสมาน นิตตะโย
 คนงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป
 090-2894172  (บรรทุกน้ำเอนกประสงค์)  (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
       
 นางสาววรรณกานต์ วงค์จันทร์  นายธนกร ทองแสวง  นายอุดมศักดิ์ มังสะพันธ์
 คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเกษตร)  ยาม  พนักงานขับรถ
 098-6139247  092-4915826 บรรทุกน้ำเอนกประสงค์
      
   
   นางนัด มังสะพันธ์   นางสาวธิราพร ฉลากกลาง
   จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
   (ทำความสะอาด)  
      
   
   นางสาวกรุณา จารุจิตร  
   จ้างเหมาบริการ  
    (ปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว)