nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักปลัด

 

 

สำนักปลัด

 
     
     
 

นางสาวสายสุดา  อินหงษา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

                              089-9171538

 
     
     
 

 

 
     
  ว่าง

นางอำพร สารีพันธุ์

นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

                         081-0738996

นางสาวสายสุดา อินหงษา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

                                 089-9171538

 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

         

     
 ว่าง  

 

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายสุพัฒน์ บุญหอม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

                             086-2443604

 นางสาวณัฎฐนันท์ ชารมย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
083-3362946
     
     
     
 

นางสาวจริยา ไชยดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                088-0460160

นางสาวสุภาวดี พุทธรักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

                          093-45436404

นายภักดี วิไลรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

                  099-0201729

   

นายอนุชา ปฏิจิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                            064-9137943

นายชัยวัฒน์ ยิ้มเกิด

พนักงานขับรถยนต์

                            080-725-9755

นายสุนันท์ แซ่หว่อง

พนักงานขับรถยนต์

                   093-0753035

 

 นางสาวสลาวัลย์  เคลือบสูงเนิน

คนงานทั่วไป
 
090-2894172
 

นายสวาท ธรรมชอบ

คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายสมาน นิตตะโย

คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
   

 

นางสาววรรณกานต์ วงค์จันทร์

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานการเกษตร) 

098-6139247

 

นายธนกร ทองแสวง

ยาม

                               092-4915826

นายอุดมศักดิ์ มังสะพันธ์

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  

 

 

 

 

นางสาวสุปราณี  คำเสน

จ้างเหมาบริการ

(ช่วยงานนโยบายและแผน)

 

นางนัด มังสะพันธ์

จ้างเหมาบริการ
(ทำความสะอาด)

นางสาวธิราพร  ฉลากกลาง 

จ้างเหมาบริการ
(แม่บ้าน)

                  

 

 

 

นางสาวกรุณา  จารุจิตร

จ้างเหมาบริการ

(ปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว)