nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สภา อบต

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

นางภคพร  ทัศบุตร
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

 

 

นายสมบูรณ์  สุพรรณ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

 
 

  

นายสุเชษฐ  จานเขื่อง 

 เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

 

 

นายรัก  ใหญ่ปราบ 

ส.อบต. หมู่ที่ 1

 

 

 นางสาวชนัญชิดา  สังเกต

ส.อบต. หมู่ที่ 2

 

 นายสำรวย  สารสีมา

ส.อบต.หมู่ที่ 4

 

 

นายสมศักดิ์สาย

ส.อบต. หมู่ที่ 5

 

 

นายวิเชียร  โพธารินทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 6 

 

 

 นางสาวสมจิตร  หนองเป็ด

ส.อบต.หมู่ที่ 8

 

 

 

 

 

นางสาวทองศรี  ทองกาล 

ส.อบต. หมู่ที่ 9

 

 

 

นายศรายุทธ  ธรรมโรจน์ 

ส,อบต. หมู่ที่ 10 

 

               นายประสิทธิ์  ยุติรักษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 11

 

 

 

นายเทพทวี  ศิริยา

ส.อบต.หมู่ที่ 12

 

นายบุญจันทร์  พิมพ์วัน 

 ส.อบต. หมู่ที่ 13

 

 

 

 

 

 

             นางสาวหนูเวียง  สุโพธิ์ภาค

 ส.อบต. หมู่ที่ 14