nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

 

   
 

นายเทียม สุพรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

เบอร์โทร : 061-9524426

 

นายบุญมา  มังสะพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง     

                              เบอร์โทร : 093-5025035

 

นายสุวิทย์  ต้นโพธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง    

                                   เบอร์โทร : 089-0104725

   
 

นายวิรัตน์  จันดาวงศ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

เบอร์โทร : 099-0360522